تجهیزات آزمایشگاهی
ترینر آزمایشگاه مدارهای منطقی
برای انجام آزمایشهای مختلف درس مدارهای منطقی ( دیجیتال )
شبیه ساز کنترل فرآیند
برای انجام آزمایشهای مختلف درس سیستمهای کنترل خطی
ترینر - برد آموزشی AVR
برای انجام آزمایشهای مختلف درس ریزپردازنده ( میکرو