برای مشاهده تصویر بزرگتر کلیک نمایید.
شبیه ساز کنترل فرآیند

برای انجام آزمایشهای مختلف درس سیستمهای کنترل خطی


 • وروديها :
 • مقدار مطلوب
 • اغتشاش(Disturbance) پله اي با فركانس و دامنه قابل كنترل
 • ورودي سينوسي و مربعی با فركانس و دامنه قابل كنترل
 • كنترل كننده خطي:
 • بهره (Proportional Band)  قابل كنترل بين %5 تا %200
 • مشتق گير با Td بين صفر تا 2 ميلي ثانيه
 • انتگرال گير با Ti بين 0/05 تا 25 ميلي ثانيه
 • دو تابع صفر قطب با تابع انتقال  (s+1/Tz) / (s+1/tp)  با ثابتهاي زماني بين 0/02 تا 100 ميلي ثانيه            
 • كنترل كننره غير خطي:  حد (Limit) ، باند بي واكنش (Dead Band) ، هيسترسيس  و لقي (Backlash)
 • فرايند :   
 • سه عدد كندي (Lag) بصورت  (1+Ts)        
 • سه انتگرال گير بصورت Ts
 • تاخير انتقال (Distance Velocity Lag)
 • مدارهاي واسطه :    مبدل ولتاژ به جريان (V/I) , مبدل جريان به ولتاژ(I/V)
 • مدارهاي جمع كننده با ضرايب 1و 0/1
 • دو نمايشگر ستوني با LED جهت ديدن ورودي ، خروجي  ، خطا و یا نقاط مياني سيستم

          برای دریافت اطلاعات بیشتر یا سفارش محصول به صفحه ارتباط با ما مراجعه نمایید.