كنترلر هوشمند چراغ راهنمایی
چراغ راهنمايي هوشمند ( كنترل هوشمند ترافیک ) بر اساس تعداد خودروهاي عبوري از روي سنسورها
نرم افزار کنترل هوشمند ترافیک
نرم افزار مرکز کنترل ترافیک شهری برای تقاطعهای با چراغ راهنمایی هوشمند و پریتایم ( پیش زمانبندی )
کنترلر چراغ راهنمایی پریتایم
کنترل چراغ های راهنمایی بر اساس جدول زمانی از پیش تعریف شده ( زمانبندی شده )
ترینر آزمایشگاه مدارهای منطقی
برای انجام آزمایشهای مختلف درس مدارهای منطقی ( دیجیتال )
شبیه ساز کنترل فرآیند
برای انجام آزمایشهای مختلف درس سیستمهای کنترل خطی
ترینر - برد آموزشی AVR
برای انجام آزمایشهای مختلف درس ریزپردازنده ( میکرو
دوربینهای نظارتی
برای مشاهده ترافیک چهارراهها و بزرگراهها و ثبت تخلفات رانندگان