سیستمهای تصویری
دوربینهای نظارتی
برای مشاهده ترافیک چهارراهها و بزرگراهها و ثبت تخلفات رانندگان