گارانتی
  • حداقل يكسال گارانتي
  • سياست Life Time Guaranty
    در طي بيش از 30 سال گذشته از خريداران بابت تعمير دستگاهها هيچگونه هزينه اي دريافت نشده است.
  • ارتقاء رايگان نرم افزار
  • تداوم حمايت از خريدار ( Support Continuity )