برای مشاهده تصویر بزرگتر کلیک نمایید.
کنترلر چراغ راهنمایی پریتایم

کنترل چراغ های راهنمایی بر اساس جدول زمانی از پیش تعریف شده ( زمانبندی شده )


افغانستان مزار شریف

نحوه اتصال فانوس ها به کنترلر چراغ راهنمایی چگونه است؟
اتصال دستگاه کنترلر به فانوسها از نصب یک کلید تک پل ساده تر است. هر فانوس سه لامپ سبز، زرد و قرمز دارد، مطابق شکل یک سر لامپ ها را مستقیماً به ترمینال هم رنگ آن وصل کنید و سر دیگر سه لامپ را به طور مشترک به ترمینال مشترک آبی متصل کنید.