تجهیزات ترافیکی
كنترلر هوشمند چراغ راهنمایی
چراغ راهنمايي هوشمند ( كنترل هوشمند ترافیک ) بر اساس تعداد خودروهاي عبوري از روي سنسورها
نرم افزار کنترل هوشمند ترافیک
نرم افزار مرکز کنترل ترافیک شهری برای تقاطعهای با چراغ راهنمایی هوشمند و پریتایم ( پیش زمانبندی )
کنترلر چراغ راهنمایی پریتایم
کنترل چراغ های راهنمایی بر اساس جدول زمانی از پیش تعریف شده ( زمانبندی شده )