مشتریان ما

سازمان ترافيك و معاونت حمل و نقل شهرداريها :
مشهد_ یزد _ گرگان_ تبریز _ نيشابور _ بهشهر _ مرند _  سبزوار _ بيرجند _ بجنورد _ تربت حيدريه _ علي آباد _ ساری _ زاهدان _ زابل _ ایرانشهر _ چابهار _ و ...
كابل - هرات - مزار شريف - جلال آباد

دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتي :
مشهد - نيشابور - سبزوار - بيرجند - بجنورد - گناباد - علي آباد - اميركبير - شاهد - كرمانشاه و...

كارخانجات و صنايع :
نيروگاهها - پتروشيمي - خودرو سازي ( الكتريك خودرو - رينگ سازي ) و...